Committee Members

--------------------------------------------------------------

 

General Chair

    Yen-Wei Chen (Ritsumeikan Univ.)

Program Chairs:

    Satoshi Tanaka (Ritsumeikan Univ.)

    Bingfeng Zhou (Peking Univ.)

    Hajime Nagahara (Kyushu Univ.)

Members:

    Nobutaka Shimada

    Shinichi Hirai

    Gang Xu

    Hiromi T. Tanaka

    Kouzaburo Hachimura

    Ryo Kurazume

    Seiichi Uchida

    Shuji Mori 

    Kunihiko Kaneko

    Ken'ichi Morooka

    Hongyan Li

    Yizhou Wang   

    Dingsheng Luo

    Yisong Chen

    Yuru Pei

 

 

 

 

 

    Home

    Message From Chair

    Committee

    Call For Papers

    Schedule

    Program

    Invited Talks

    Instructions

    Registration

    Venue

    Accommodation

    Banquet

    Album

    Past MPRs